Ovo je sajt NCP (National Contact Point) organizacije o Sedmom okvirnom programu Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj u Crnoj Gori.

02.08.11

Objavljeni novi pozivi u FP7 programu

Evropska komisija je 20. jula objavila do sada najveći paket poziva za prijavljivanje projekata kroz FP7 program s ciljem finansiranja istraživanja i podsticanja inovacija u Evropi sa budžetom od blizu 7 milijardi eura. Kroz ove pozive obuhvaćene su sve tematske oblasti.

Grantovi za projekte odnosiće se na suočavanje sa najvećim društvenim problemima sa kojima se suočava Evropa i svijet. Fokus konkursa za projekte je integrisanje istraživanje i inovacija radi rješavanja društvenih problema, otvaranja novih radnih mjesta i održivog razvoja, tako što će se Evropi omogućiti vodeća pozicija u ključnim tehnološkim tržištima budućnosti. To će biti postignuto podrškom aktivnostima koje premošćuju jaz između istraživanja i tržišta, koje npr. pokazuju komercijalni potencijal novih tehnologija ili mogućnost njihove široke industrijske primjene. Ovakav pristup povezivanja sa tržištem čini središte Evropskih inovacionih partnerstava (EIP), uspostavljenih pod okriljem akcionog plana Unija inovacija. Svako EIP, uključujući i pilot o aktivnom i zdravom starenju biće podržano putem FP7 projekata.

Univerziteti, istraživačke organizacije i privredni subjekti biće među 16.000 korisnika finansijskih sredstava. Posebna pažnja biće data malim i srednjim preduzećima, uključujući finansijska sredstva od 1 milijardu €.

Od 656 M€ predviđenih za istraživanja u oblasti zdravlja, 220 M€ će biti potrošeno na istraživanja vezana za izazove koje donosi starenje populacije. Takođe, 240 M€ od 1.3 milijarde opredijeljene za informaciono-komunikacione tehnologije biće potrošeno za istu temu istraživanja. Ostatak finansija u oblasti ICT otići će na ključni razvoj u mrežnim i servisnim infrastrukturama, u nano/mikro sisteme, fotoniku i robotiku, digitalne sadržaje i jezičke tehnologije kao i aplikacije ICT u zdravstvu i energetskoj efikasnosti.

Evropski istraživački savjet (ERC) će dodijeliti blizu 1.6 milijarde € najboljim iskusnim i mlađim istraživačima koji rade u Evropi. Kako bi se premostio jaz između bazičnih istraživanja i komercijalizacije, uvedena je nova inicijativa, za sada manjeg obima, “Provjera koncepta”. Još jedna nova inicijativa je i “ERC sinergijski grant” koji treba da podrži nekoliko malih grupa istraživača koji rade na istom projektu.

Oko 900 M€ za podršku mobilnosti i razvoju karijere istraživača biće obezbijeđeno kroz “Marija Kiri akcije” za oko 10.000 istraživača. To uključuje 20 M€ za pilot projekte finansiranja "Evropskog doktorata u privredi ", koji treba da stimulišu preduzetništvo i saradnju između univerziteta, istraživačkih institucija i kompanija.
Za životnu sredinu je opredijeljeno 265 M€ što će pomoći suočavanju sa krupnim izazovima kao što su klimatske promjene, gubitak biodiverziteta ili štedljivo korišćenje resursa.
Kao odgovor na rastuću potrebu za bezbjednijom i zdravijom hranom i održivim bio-resursima, Evropska komisija će uložiti preko 307 M€ u izgradnju jake bio-ekonomije koja će unaprijediti proizvodne metode, kreirati nove privredne grane i obezbijediti zaposlenje.

Malim i srednjim preduzećima (MSP), prepoznatim kao vitalna za inovacije, ponuđeni su posebni podsticaji za učešće. Kao dodatak na uvedena pojednostavljenja u procedurama, investicioni paket od oko 1 milijardu € uključuje pilot šeme unutar teme Zdravlje, kao i garantni instrument Evropske investicione banke "Risk-Sharing Finance Facility for SMEs."
Nanotehnologije će dobiti 488 M€ za oblasti kao što su fabrike budućnosti, ekološki automobili i energetski efikasne građevine.
Istraživanje i inovacije za čistiji, bezbjedniji i efikasniji saobraćaj i mobilnost dobiće 313 M€.

Na kraju, Komisija je izdvojila 40 M€ za inicijativu “Inteligentni gradovi” kako bi omogućila prnalaženje štedljivijih načina korištenja energije i gradskog prevoza.
Sve informacije o otvorenim konkursima mogu se naći na Research Participant Portalu Evropske Komisije http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
Sažetak informacija o aktuelnim pozivima u FP7 i drugim međunarodnim programima za istraživanje i inovacije možete pratiti i na WBC-INCO.NET portalu http://www.wbc-inco.net/object/news/list

Za podršku u pronalaženju odgovarajućeg poziva i konsultacije oko potencijalnih ideja možete se obratiti Ministarstvu nauke – Odsjeku za međunarodne programe i evropske integracije koje koordinira mrežom nacionalnih kontakt osoba (NCP), čija je osnovna uloga da obezbjeđuje smjernice, praktične informacije i pomoć za sve aspekte učešća u FP7.

 

 


U fokusu

Otvoreni novi konkursi u FP7 za 2012. godinu. Opširnije

-------------------------

Preporučujemo pridruživanje FP7 grupi na LinkedIn 
...diskusije, pronalaženje projektnih partnera, brza pomoć korisnika...

--------------------------

Upitnik o snagama i slabostima istraživačkog sistema

--------------------------

Poziv svim istraživačima da se registruju u bazi ocjenjivača EU projekata

--------------------------

Od januara 2008. Crna Gora je pridružena Sedmom okvirnom programu (FP7 Associated Country).

Naučna dijaspora

Prof. dr Mensur Dlakić - SREĆAN JE KO RANO OTKRIJE SEBE

Mensur Dlakić danas je univerzitetski profesor, autor pojedinih poglavlja u stručnim knjigama, sa oko 40 radova u najpoznatijim naučnim časopisima, koga citiraju u više od 1.000 radova. Živi u Bouzmanu, Montana, SAD; sarađuje sa naučnicima u Americi, Italiji, Engleskoj, Škotskoj, Japanu