Ovo je sajt NCP (National Contact Point) organizacije o Sedmom okvirnom programu Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj u Crnoj Gori.

POČETNA > LJUDI

LJUDI

FP7 - PEOPLE ('MARIE CURIE') - Opšte informacije

Ideja vodilja programa: Poboljšati status istraživača i učiniti Evropu atraktivnom za istraživačku zajednicu

Ključna obilježja Mari Kiri Akcija:

- Transnacionalna mobilnost
- Intersektorska mobilnost
- Obuhvata sve oblasti istraživanja, 'bottom up' pristup;
- Opredijeljeni budžet: 4,7 milijardi EUR, što je u prosjeku 50% porasta u poređenju sa FP6.
- Predviđeno je da će 35 000 istraživača koristiti “Mari Kiri” stipendije, a oko 35 000 će koristiti različite kratkoročne aktivnosti

Ciljevi:
o Razvoj ljudskih resursa u oblasti naučno-istraživačke djelatnosti u Evropi
o Veliki broj visoko-kvalitetnih, motivisanih istraživača,
o Podsticanje i podrška mladim istraživačima koji su na početku karijere,
o Povećano interesovanje istraživača za Evropom i Evropskim istraživačkim prostorom,
o Razvoj vještina i održivo profesionalno usavršavanje,
o Smanjen procenat “odliva mozgova”,
o Strukturisan pristup  i pojednostavljena procedura,
o Veće učešće žena istraživača, u svijetlu razvoja otvorenog evropskog tržišta rada za istraživače i kontinuiranog razvoja i konsolidacije Evropskog istraživačkog prostora.

Ko su korisnici Mari Kiri programa?
Dva pola uspostavljaju odnos:
ISTRAŽIVAČ – korisnik stipendije
ISTRAŽIVAČKI CENTAR (univerzitet, preduzeće, istraživačka institucija) – organizator obuke, usavršavanja za korisnika stipendije.
MC uspostavlja atraktivnu strukturu finansiranja i za stipendistu i za centar koji ga prihvata.
Korist za istraživački centar je da dobijaju istraživače koji su plaćeni iz Framework programa.
Korist za istraživača je da stiče dragocjeno iskustvo. Za istraživače iz našeg regiona prednost je i u mnogo većim nadoknadama nego što su u zemlji.

Primjeri FP6 Marie Curie projekata
Definicije u upotrebi u PEOPLE programu

Postojeće Mari Kiri akcije

“Početna obuka istraživača” – Profesionalno usavršavanje prvenstveno mladih istraživača  na početku karijere; Jačanje i strukturisanje Mreža za inicijalnu obuku na evropskom nivou; Podstaći studente za bavljenje istraživačkim radom; Povećati mogućnosti profesionalnog usavršavanja (uključujući i  potrebe privatnog sektora).

Ciljna grupa: Early stage researchers – istraživači tokom prve 4 godine (ekvivalentno punom radnom vremenu) njihove istraživačke karijere, uključujući i period obuke za istraživača i Experienced researchers, kratkoročne mogućnosti za gostujuće istraživače.

“Permanentna obuka i profesionalno usavršavanje” – Profesionalno usavršavanje, poboljšanje inter/multidisciplinarnih vještina, povećanje inter/multidisciplinarne i/ili međusektorske mobilnosti, u cilju nastavka karijere istraživača nakon duže pauze i ponovne integracije na dugoročni radni angažman u Evropu a nakon iskustva stečenog kroz transnacionalnu mobilnost.
Ciljna grupa: Experienced researchers

“Odnosi i partnerstva Privreda-akademija“ – Uspostavljanje partnerstava između javnog i privatnog sektora; Povećano učešće industrijskog sektora; Pojačana saradnja i odnosi između akademije i privrede, zasnovana na izradi zajedničkih istraživačkih projekata.
Ciljna grupa: Early stage researchers, Experienced researchers

“Međunarodna dimenzija” – Doprinos obuci tokom čitavog života i profesionalnom usavršavanju istraživača iz EU, da privuče istraživački talenat izvan Evrope i njeguje uzajamnu saradnju sa istraživačima iz Evrope.
Ciljna grupa: prvenstveno Experienced researchers, Early stage researchers

“Specifične aktivnosti‘ – Uklanjanje prepreka mobilnosti i  poboljšanje mogućnosti za profesionalni razvoj istraživača u Evropi, jačanje veza između istraživača i šire javnosti, i dr. („Večeri istraživača“, „Mari Kiri nagrade“, saradnja između članica ERA-MORE mreže...)

Šema finansiranja: Podrška za obuku i stručno usavršavanje istraživača

O Evropskom portalu za mobilnost istraživača

Evropski portal za mobilnost istraživača pruža podršku istraživačima da identifikuju mogućnosti za obuku, mogućnosti za rad u drugoj zemlji, profesionalni razvoj, itd. Ovaj portal je online tržište rada za istraživače i institucije - dvije baze podataka: slobodna radna mjesta i online biografije istraživača. 20 nacionalnih portala za istraživače; slobodna radna mjesta finansirana iz ‘Marie Curie’ itd.

Korisni linkovi:

Glavna stranica FP7-People  
http://ec.europa.eu/mariecurieactions

The European Researcher’s Mobility Portal
http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm

Marie Curie Action/FP6
 http://europa.eu.int/mariecurie-actions


Kompletan paket informacija preuzeti sa portala CORDIS -    Ovdje 

 


U fokusu

Otvoreni novi konkursi u FP7 za 2012. godinu. Opširnije

-------------------------

Preporučujemo pridruživanje FP7 grupi na LinkedIn 
...diskusije, pronalaženje projektnih partnera, brza pomoć korisnika...

--------------------------

Upitnik o snagama i slabostima istraživačkog sistema

--------------------------

Poziv svim istraživačima da se registruju u bazi ocjenjivača EU projekata

--------------------------

Od januara 2008. Crna Gora je pridružena Sedmom okvirnom programu (FP7 Associated Country).

Naučna dijaspora

Prof. dr Mensur Dlakić - SREĆAN JE KO RANO OTKRIJE SEBE

Mensur Dlakić danas je univerzitetski profesor, autor pojedinih poglavlja u stručnim knjigama, sa oko 40 radova u najpoznatijim naučnim časopisima, koga citiraju u više od 1.000 radova. Živi u Bouzmanu, Montana, SAD; sarađuje sa naučnicima u Americi, Italiji, Engleskoj, Škotskoj, Japanu