Ovo je sajt NCP (National Contact Point) organizacije o Sedmom okvirnom programu Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj u Crnoj Gori.

POČETNA > FP7

FP7

Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj, skraćeno FP7, glavni je instrument EU za finansiranje naučno-istraživacke djelatnosti u Evropi.
Trajanje programa je sedam godina, od 01. januara 2007. do kraja  2013. godine. Za FP7 je iz zajedničkog budžeta Evropske Zajednice planirano opredjeljenje preko 50,5 milijardi eura. FP7 je nastavak prethodnih Okvirnih programa čija je primjena počela od 1984.g. To je najveći fond za razvoj vrhunske nauke u Evropskoj uniji, čijim se sprovođenjem žele postići ciljevi Lisabonske strategije ekonomskog rasta i zaposelnosti, uz obezbjedjenje održivog razvoja Evrope.
Pored toga, Sedmi okvirni program je veoma značajno sredstvo međunarodne saradnje, kreiranja jedinstvenog Evropskog istraživackog prostora (European Research Area), kao i integracije zemalja u Uniju.

FP7 je organizovan u okviru cetiri potprograma (Saradnja, Ideje, Ljudi i Kapaciteti) uz  poseban, peti, program za nuklearna istraživanja (Euratom). Pokriva sve oblasti nauka. http://cordis.europa.eu/fp7

Potprogrami
Saradnja – podržavaju se svi tipovi istraživackih aktivnosti koje sprovode multi-nacionalni istraživacki timovi. Cilj ovog pod-programa je uspostavljanje ili ucvršcivanje vodece pozicije Evrope u kljucnim naucnim i tehnološkim oblastima.
Ideje – snaženje evropske fundamentalne nauke, ocjenjivane od strane Evropskog istraživackog vijeca
Ljudi – snaženje ljudskih potencijala u evropskim istraživanjima
Kapaciteti – usavršavanje infrastrukture za evropske istraživace

 

Dodatni programi podržani kroz FP7
EURATOM – Evropska zajednica za atomsku energiju – program nuklearnih istraživanja i obuke (2007 to 2011)
JRC  – Udruženi istraživacki centar, referentni centar EU za nauku i tehnologiju, jedan od kljucnih aktera u procesu kreiranja i implamentacije EU politika

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=understanding


U fokusu

Otvoreni novi konkursi u FP7 za 2012. godinu. Opširnije

-------------------------

Preporučujemo pridruživanje FP7 grupi na LinkedIn 
...diskusije, pronalaženje projektnih partnera, brza pomoć korisnika...

--------------------------

Upitnik o snagama i slabostima istraživačkog sistema

--------------------------

Poziv svim istraživačima da se registruju u bazi ocjenjivača EU projekata

--------------------------

Od januara 2008. Crna Gora je pridružena Sedmom okvirnom programu (FP7 Associated Country).

Naučna dijaspora

Prof. dr Mensur Dlakić - SREĆAN JE KO RANO OTKRIJE SEBE

Mensur Dlakić danas je univerzitetski profesor, autor pojedinih poglavlja u stručnim knjigama, sa oko 40 radova u najpoznatijim naučnim časopisima, koga citiraju u više od 1.000 radova. Živi u Bouzmanu, Montana, SAD; sarađuje sa naučnicima u Americi, Italiji, Engleskoj, Škotskoj, Japanu